“Електрически системи” ООД извършва проучвателна, проектантска и консултантска дейност за всякакво електрическо оборудване и системи, включително реконструкция и модернизация на съществуващо такова в областта на:

1. Производството, разпределението и потреблението на електроенергия:

 • АЕЦ, ТЕЦ, топлофикационни, газови и дизелови централи – части електро и КИП и А
 • Присъединяване на генератори, фотоволтаични централи, вятърни паркове и електропроводи от всякаква мощност и напрежение към енергосистемата
 • Подстанции от 6 до 750kV
 • Дизелгенераторни станции за резервно електрозахранване
 • Системи за захранване с постоянен ток /акумулаторни батерии, табла и др./
 • Системи за надеждно електрозахраване
 • Системи за непрекъсваемо електрозахранване /UPS/
 • Системи за управление, сигнализация, блокировки, автоматика и релейни защити на всякакви електрически съоръжения за напрежение от 380/220V до 750kV

2. Промишленост:

 • Цялостна електрическа част на всякакви промишлени обекти

3. Транспорт и съобщения :

 • Токоизправителни подстанции за нуждите на електрическия транспорт.
 • Електрозахранващи системи за нуждите на съобщенията

4. Гражданското строителство:

 • Електрозахранване на граждански обекти, всички вътрешни и външни ел. инсталаци